ẤN TƯỢNG

Chịu trách nhiệm về nội dung:  

PM Nutrition & Cosmetics Vietnam Limited Liability Company

Tòa nhà Dreamplex 195

Số 195 Đường Điện Biên Phủ, Phường 15

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam


E-mail: order-vietnam@pm-international.com.vn

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: contact-vietnam@pm-international.com.vn

Bản quyền
Mọi yếu tố thiết kế trang web, văn bản, tất cả đồ họa, mọi liên kết và bố cục của trang Web và tất cả phần mềm đều thuộc Bản quyền © 1999-2011 PM-International. ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN. Toàn bộ Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web chỉ có thể được sao chép hoặc sao chép (bao gồm cả bản in trên giấy) với mục đích đặt hàng với PM-International hoặc sử dụng trang web này làm tài nguyên cho mục đích mua hàng. Bất kỳ việc sử dụng tài liệu hoặc thông tin nào khác trên trang web này - bao gồm cả việc sao chép, bán thêm, thay đổi hoặc xuất bản cho mục đích khác với những mục đích nêu trên đều không được phép, trừ khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản của PM-International.

FitLine, Laurent Cristanel, Activize, Restorate, Basics, Deoral, Super Kid, NTC, NGP, PM-International and The Wellness Company được đăng ký thương hiệu bởi PM-International AG Luxembourg. Trang web Internet của PM-International chứa các liên kết đến các trang web của nhà cung cấp khác. Nếu bạn đi đến những liên kết đó, bạn sẽ rời khỏi trang của PM-International. PM-International không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang bên ngoài này và do đó sẽ không chịu trách nhiệm đối với chúng.

Nhân viên bảo vệ an ninh dữ liệu theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Đức.
Dr. Raimund Abele, PM-International AG

Có thể liên hệ: datenschutz@pm-international.de