ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

จรรยาบรรณการเข้าร่วมธุรกิจ

         1 หุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการแข่งขันทางการค้ากับสินค้าของพีเอ็ม ไทยแลนด์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพีเอ็มไทยแลนด์                                                  
         2 หุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่ขายสินค้าของผู้ประกอบการอื่น ให้แก่หุ้นส่วนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้จำหน่ายอิสระระดับใดของพีเอ็มไทยแลนด์
         3 หุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละครั้งเกินกว่าจำนวนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดขึ้นเท่านั้นห้ามมิให้แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจจากค่าธรรมเนียม  ดังกล่าวเป็นรายได้หลักนอกจากการขายสินค้า
4. หุ้นส่วนธุรกิจที่จะเสนอขายสินค้าของพีเอ็มไทยแลนด์จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ คุณลักษณะคุณภาพ, ชนิด, ประเภท, และปริมาณของสินค้าที่พีเอ็มไทยแลนด์จัดทำเผยแพร่ทางสื่อโฆษณา, โสตวัสดุ, อุปกรณ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เท่านั้น
  กรณีหุ้นส่วนธุรกิจมีความประสงค์จะเสนอขายสินค้าของพีเอ็มไทยแลนด์ซึ่งมีวิธีการขายในลักษณะอื่นๆที่มิใช่การเสนอขายตามปกติ   เช่น ตัวแทนจัดจำหน่าย, รับฝากขาย เป็นต้น จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพีเอ็มไทยแลนด์
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพ, ชนิด, ประเภท, และปริมาณของสินค้าของพีเอ็มไทยแลนด์ไม่ว่าทางสื่อโฆษณา, โสตวัสดุ, อุปกรณ์ หรือสิ่งพิมพ์, รูปภาพหรือเสียงหรือสื่ออื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันภายใต้ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
       อักษรจากบริษัท พีเอ็ม - อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) ประเทศสิงคโปร์และหรือพีเอ็มไทยแลนด์

   (1)  ชื่อ FITLINE OMEGA 3 E
   (2)  ชื่อ FITLINE REZTERATE CITRUS
   (3)  ชื่อ FITLINE AOP
   (4)  ชื่อ FITLINE BASICS
   (5) ชื่อ FITLINE Q 10 PLUS
   (6) ชื่อ BEAUTYLINE BRIGHTENING CREAM
   (7) ชื่อ BEAUTYLINE ULTIMATE YOUNG
   (8) ชื่อ BEAUTYLINE Q10 OXY REPAIR FACE
   (9) ชื่อ BEAUTYLINE Q10 OXY REPAIR BODY
  (10) ชื่อ BEAUTYLINE Q10 OXY REPAIR INTENSIVE
  (11) ชื่อ BEAUTYLINE CC-CEL PLUS LOTION

         ให้หมายความรวมถึง การทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอกข้อมูลที่ได้จากการอบรมสัมมนาหรือการบรรยายหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดจะต้องได้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพีเอ็มไทยแลนด์ด้วยเช่นเดียวกัน