สิทธิในการยกเลิก

การสมัครเข้าร่วมธุรกิจ  
         1. บุคคลที่ต้องการสมัครเข้าร่วมธุรกิจจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
         2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครของพีเอ็มไทยแลนด์ให้ถูกต้องและครบถ้วนและใบสมัครได้รับการพิจารณาตรวจสอบจากพีเอ็มไทยแลนด์แล้วว่าถูกต้องครบถ้วนและจะแจ้งตอบรับการสมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจในทันทีและจะได้รับหมายเลขประจำตัว 1 หมายเลข โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้าร่วมธุรกิจแต่อย่างใด
         3. การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด แต่จะสิ้นสุดลงกรณีเข้าตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11                    
         4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการขายสินค้าผ่านสายงาน  เครือข่ายของพีเอ็มไทยแลนด์ คือ การขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโดยหวังให้หุ้นส่วนธุรกิจทุกคนกำกับดูแลสายงานของตนเองเพื่อให้ฐานของหุ้นส่วนธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวหน้าในแต่ระดับ
         5. หุ้นส่วนธุรกิจมีอิสระในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกำหนดวันเวลาและสถานที่ จัดกิจกรรมและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยตนเอง
         6. หุ้นส่วนธุรกิจมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากการขายสินค้าของพีเอ็ม ไทยแลนด์ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคจากการแนะนำ, อบรมหรือการสนับสนุนแก่หุ้นส่วนธุรกิจใหม่ในฐานะผู้สปอนเซอร์ ตามแผนการจ่ายค่าตอบแทนในข้อ 8
         พีเอ็มไทยแลนด์มีสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับ สภาวะเศรษฐกิจและโครงสร้างธุรกิจของบริษัท
         7. ค่าตอบแทนตามแผนการจ่ายค่าตอบแทนจะคิดคำนวณให้ หุ้นส่วนธุรกิจที่มีสิทธิได้รับและจ่ายให้ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนที่ ปิดยอดขายทุกวันสิ้นเดือน
         8. หุ้นส่วนธุรกิจทุกคนมีหน้าที่ให้การอบรม, ให้คำแนะนำและเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องให้กับหุ้นส่วนธุรกิจในสายงานของตนในแต่ละระดับโดยใช้ข้อมูล, รูปแบบการอบรม, วัสดุอุปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ของพีเอ็มไทยแลนด์
         9. กรณีหุ้นส่วนธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามข้อ  3.5  มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงเท่าจำนวนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดขึ้นเท่านั้นห้ามมิให้แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจจากค่าธรรมเนียมเป็นรายได้หลักนอกจากการขายสินค้า
         10. การเสนอขายสินค้าของหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่บนฉลากสินค้า, แคตตาล๊อก, คู่มือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของพีเอ็มไทยแลนด์ซึ่งจะต้องไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณที่เป็นการบำบัดหรือรักษาโรค
         11. หุ้นส่วนธุรกิจทุกคนมีความเข้าใจและรับทราบที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยขายตรงและตลาดแบบตรง
         12. กรณีหุ้นส่วนธุรกิจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมธุรกิจฯ ฉบับนี้ทำให้ พีเอ็มไทยแลนด์หรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจะต้องเสียค่าปรับขั้นต่ำอัตราวันละ 2,000 บาท รวมทั้งจะต้องรับผิดชดใช้ค่าความเสียหายนั้นอันเกิดแต่การนั้นตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
         13. หุ้นส่วนธุรกิจยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรและข้อมูลส่วนบุคคลก่อนรับเข้าร่วมธุรกิจหากพีเอ็มไทยแลนด์มีความประสงค์

การสิ้นสุดการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ
ผู้ที่สมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของพีเอ็มไทยแลนด์จะสิ้นสุดความ  เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกรณีดังต่อไปนี้    
           1 ผู้ที่สมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแสดงเจตนาบอกเลิกการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจด้วยตนเอง
           2 ผู้ที่สมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนอกจากที่กำหนดในข้อ  11.4 ไม่มีความเคลื่อนไหวของยอดขายเป็นระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกันตามข้อ 10.2  และข้อ 10.3
           3 ผู้ที่สมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมธุรกิจฯฉบับนี้ทำให้พีเอ็มไทยแลนด์หรือบุคคลภายนอก เสียหายและพีเอ็มไทยแลนด์ใช้สิทธิลบชื่อสมาชิกออกจากสาระบบ
           4 ผู้สมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจระดับ M สามารถรักษาสถานภาพตำแหน่งและรายได้ของตนเองได้กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
                  (1) สั่งซื้อสินค้ากลุ่มเป้าหมายตามที่พีเอ็มไทยแลนด์กำหนดที่มีคะแนนตั้งแต่ 300 คะแนนในแต่ละเดือน หรือ
                  (2) สั่งซื้อสินค้าที่มีคะแนน 50 คะแนนต่อเนื่อง AUTOSHIP จำนวน 5 ครั้งในแต่ละเดือน หรือ
                  (3) สั่งซื้อสินค้ากลุ่ม POOL SET ที่มีคะแนน 500 คะแนนในแต่ละเดือน
           อนึ่ง กรณีผู้ที่สมัครหุ้นส่วนธุรกิจสิ้นสุดการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ กรณีตามข้อ 11.1 และข้อ 11.2 สามารถกลับมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจใหม่ได้ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 10.4  เว้นแต่กรณีสิ้นสุดการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกรณีตามข้อ 11.3 จะไม่สามารถกลับมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจใหม่ได้