เงื่อนไขการใช้งาน

PM-International AG ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ของ ธุรกิจและการจัดส่งสินค้า   ข้อมูลทั่วไป           บริษัท พีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการนำเข้าอาหารประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางจากต่างประเทศและเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยลักษณะขายตรงและตลาดแบบตรง
คำจำกัดความ
         1. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง  หมายความว่า บริษัท พีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจขายตรงตามกฎหมายว่าด้วยขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า พีเอ็ม ไทยแลนด์
         2. หุ้นส่วนธุรกิจ (Team Partner) หมายความว่า บุคคลที่สมัครเข้าร่วมธุรกิจเริ่มต้นระดับแรกที่ยังไม่มีการสั่งซื้อสินค้าและหรือต่อมาสั่งซื้อสินค้า (ยอดขาย) รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าและคำนวณเป็นคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่พีเอ็มไทยแลนด์กำหนดและ ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จำหน่ายอิสระ
         3. ผู้สปอนเซอร์  หมายความว่าหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งแนะนำผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจขายสินค้าของพีเอ็มไทยแลนด์ให้แก่ผู้บริโภค
         4. ผู้จำหน่ายอิสระ หมายความว่า หุ้นส่วนธุรกิจที่สั่งซื้อสินค้ามียอดขายคำนวณเป็นคะแนนซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มในแต่ละระดับในข้อ 4  ผ่านสายงานเครือข่ายของพีเอ็มไทยแลนด์และปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของคู่มือการเข้าร่วมธุรกิจฉบับนี้
         5. ผู้บริโภค  หมายความว่า ผู้ซื้อสินค้าของพีเอ็มไทยแลนด์ผู้จำหน่ายอิสระหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้จำหน่ายอิสระที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าเพื่อใช้เอง  
         6. สินค้า หมายความว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางตามรายการชนิด, ประเภท, ปริมาณ, ราคาและคะแนนมาตรฐาน (Standard Point) ตามที่ระบุในข้อ 7.5
การสั่งซื้อ, การส่งมอบและการชำระค่าสินค้า
           5.1. หุ้นส่วนธุรกิจทุกคนจะสั่งซื้อสินค้าได้จากพีเอ็มไทยแลนด์หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยแจ้งหมายเลขประจำตัวทุกครั้งที่สั่งซื้อ
           5.2. พีเอ็มไทยแลนด์จะไม่ชักชวนหรือบังคับให้หุ้นส่วนธุรกิจซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุผล
           5.3. การสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งไม่มีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำ
           5.4. ทางบริษัทฯใช้บริการบริษัท Hellmann Worldwide Logistics จัดส่งเป็นพัสดุแบบด่วน EMS (โดยคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนักและระยะทาง)   
           5.5.สินค้ายังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของพีเอ็มไทยแลนด์จนกว่าจะได้ชำระค่าสินค้าตามใบแจ้งหนี้ครบถ้วนตามจำนวนแล้ว

การรับประกันซื้อคืนสินค้า
          1. สินค้าที่ขายให้แก่หุ้นส่วนธุรกิจหรือผู้บริโภคจะรับประกันซื้อคืนหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่กรณีไม่พอใจสินค้าภายใน 60 วันนับแต่วันที่ขายสินค้านั้นทั้งนี้หุ้นส่วนธุรกิจหรือผู้บริโภคจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง (ถ้ามี)                                                   
          2. การรับซื้อคืนสินค้าตามข้อ 6.1 สามารถใช้สิทธิเลือกได้ตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
                 2.1.เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
                 2.2.ออกใบลดหนี้
                 2.3.รับซื้อคืนสินค้า
          3. พีเอ็มไทยแลนด์จะตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องหากถูกต้องครบถ้วนจะชำระเงินค่าสินค้าคืนให้แต่ละกรณี คือ
                3.1. กรณีเปลี่ยนสินค้าจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ซึ่งมีลักษณะชนิดประเภทปริมาณและราคาเดียวกันกับสินค้าเดิมโดยจะไม่ชำระเงินค่าสินค้าคืน
                3.2. ออกใบลดหนี้ให้ถือเป็นเครดิตในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปจำนวนเท่ากับราคาสินค้าโดยจะไม่ชำระเงินค่าสินค้าคืน
                3.3. รับซื้อคืนสินค้าซึ่งเป็นชนิด, ประเภท, ปริมาณของสินค้าเดิมและชำระเงินค่าสินค้าคืนให้เท่ากับราคาที่ซื้อภายใน 15 วันแต่วันที่ใช้สิทธิคืนสินค้าและพีเอ็มไทยแลนด์ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว